binagong royalty ng produktong bato sa odisha ng kita ng dept